{ "type": "identify", "data": { "id":"", "user": { "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "", "memberTypes": "guest" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }
mobile-logo desktop-logo

Veri Sahibi Başvuru Formu

ATASAY KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, aynı Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.

Yaptığınız başvuruyu mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yanıtlandıracağız. Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Şirketimizin işbu başvuru formunda talep ettiği bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda tarafınızla iletişime geçilerek bu bilgi ve belgelerin en kısa sürede Şirketimize sağlanması talep edilecektir. Bu bilgi ve belgelerin Şirketimize gereği gibi sağlanana kadar başvuru değerlendirme süresi olan 30 gün duracaktır. Bu durumda Şirketimizin kanuni hakları saklıdır. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.


BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ


Islak imzalı şahsen başvuru veya

Noter vasıtasıyla yazılı başvuru

Yenibosna Merkez Mah. Sedir Sok. No:7 34197 Bahçelievler/İstanbul

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Güvenli Elektronik İmza ve Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile  başvuru

atasay@hs01.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Mobil İmza ya da E-posta ile başvuru [İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle]

kvkk@atasay.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.              1. Kişisel Veri Sahibinin Kimlik ve İletişim Bilgileri


Ad-Soyadı


:


T.C. Kimlik Numarası / 

Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

:


Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi

:


Cep Telefonu

:


Telefon Numarası

:


E-posta Adresi  
             2. Şirketimiz ile İlişkiniz


Şirketimizle İlişkiniz

:

Müşteri

Ziyaretçi 

Diğer (Belirtiniz)


…………
Çalışan:Eski Çalışan:

Tedarikçi/İş Ortağı (Çalıştığınız firma adını belirtiniz)


…………


             3.Kişisel Veri Sahibinin Kullanacağı Hakkın Seçimine İlişkin Bilgiler

 (Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz)
Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.
Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.


Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum


Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.


Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum


Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.


Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.


Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.


             4.Talep Konusu Hakkında Açıklama 


Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.             5. Ekler

Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz. …………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………


İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi ve varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi tespit ederek başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Şirketimiz hukuka aykırı ve haksız veri paylaşımından kaynaklanabilecek risklerin engellenmesi amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. 

Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden doğan tüm sorumluluğun tarafıma ait olacağını kabul ederim.


Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz

Yanıtın birinci bölümünde belirttiğim posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

Yanıtın birinci bölümünde belirttiğim elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

Yanıtı elden teslim almak istiyorum                


Başvuruda Bulunan Veri Sahibi

Adı Soyadı         :

Başvuru Tarihi     

İmza