{ "type": "identify", "data": { "id":"", "user": { "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "", "memberTypes": "guest" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }

ATASAY KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. RAFİNERİ HESAP AÇMA MÜŞTERİ TANIMA PROSEDÜRÜ

 

 

* Eğer intifa hakkı sahibi müşteriden farklıysa, aşağıdaki belgeler intifa hakkı sahibi tarafından da sağlanmalıdır.

** Belgelerde veya bilgilerde yapılan herhangi bir değişiklikte Atasay Kuyumculuk San.ve Tic.A.Ş.. hemen haberdar edilmelidir.

*** Gerektiğinde ilave bilgiler istenebilir.

1.

Şirket Ana Sözleşmesi Kopyası

2.

Ticaret Sicil Tasdiknamesi (Son üç ay içinde alınmış)

3.

Oda Faaliyet Belgesi Kopyası

4.

İmza Sirküleri / İmza Beyannamesi Kopyası

5.

Vergi Levhası Kopyası

6.

TC Kimlik/Pasaport Kopyası (İmza Sirkülerinde Yetki Sahibi kişilerin ve Yönetim Kurulu üyelerinin )

7.

İş Ruhsatı (Belediye, Maden vd)

8.

Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon Faturalarından Birinin Sona Aya Ait Kopyası

9.

Atasay KuyumculukSan.ve Tic.A.Ş. Rafineri Beyanname Yazısı (Ek1)

10.

Müşterini Tanıma Formu (Ek2)

11.

Atasay KuyumculukSan.ve Tic.A.Ş. Rafineri ile Birlikte Müşteriler Adına İşlemleri Yürütmekle Yetkili Gerçek Kişi/Kişilere İlişkin Bilgiler (Ek3)

12.

Kurumlar İçin Müşteri Tanı Beyanı (Ek4)

13.

Müşteri Uyum Anlaşması Formu (Ek5)

14.

Altının-Gümüşün Kaynağı-Menşei Bilgi Formu (Ek6)

 

Soru ve/veya belge gönderimi için lütfen tebligat@atasay.com ile temasa geçiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 1

 

BEYANNAME

 

 

Müşteri/hak sahibi ………………………………………………………………………., Atasay Kuyumculuk San.ve Tic.A.Ş. Rafineri ye teslim edilecek malların hak sahibi olduğunu,

 • İş bu vesile ile ……………………..………………………………………………………. hak sahibi olduğunu veya kendisi hak sahibi değilse hak sahibinin bilgilerinin (isim/firma ismi, adres, ülke/uyruk) gerçekliğini,

 • Fonlarının bankada tutulduğunu ve şirketlerinin direkt veya endirekt olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin herhangi bir yaptırımına tabi tutulmadığını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin herhangi bir yaptırımını ihlal etmediğini ve dünyadaki herhangi bir yargıya ait kara para aklama yasalarını ihlal etmediğini ve bu tür fonların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin resmi kararları ile yürütülen yaptırımlarla ilişiğinin olmadığını, malların meşru sahibi olduğunu kanıtlayan kişilerden bu malları aldığını;

 • Tedarik zincirinin hiçbir halkasında çatışmaları finanse etmediğini, insan hakları ihlallerini, kara para aklamaya ve terörizmin finansmanına karışmadığını, devlet dışı silahlı grupları veya kamusal ve özel güvenlik güçlerini desteklemediğini, bu malların menşe ülkesini ilgili mevzuatına uygun olarak teslim aldığını, menşe hususunda yalan beyanda bulunmadığını,

 • OECD Altın Tedarik ve OECD’nin Madenlerin İhtilaflardan Etkilenen ve Yüksek Riskli Bölgelerden Sorumluluk Bilinciyle Tedariki İçin Gerekli Özeni Gösterme Rehberi’ne ve LBMA Sorumlu Altın Rehberi’ne uyum gösterildiğini, altının çıkarılmasında naklinde veya ticaretinde sistematik veya genel insan hakları ihlallerine taraf olmadığını,

 • MASAK, Mali Suçları Araştırma Kurumu yükümlülükleri için belirtilen uygulamaları yerine getirdiğini, konu ile ilgili kayıtları yasal süreçleri içerisinde muhafaza ettiğini,

 • Suç faaliyeti yoluyla veya suçla ilişkili olarak elde edilen veya suç faaliyetlerine fon sağlayan, onları örtbas eden veya destekleyen malların kabulünü engelleyen tüm önlemlerin alındığını,

 • Müşteri tanıma KYC (Know Your Customer) prosedürlerini uyguladığını ve bu prosedürler ile ilgili olarak tüm beyanları yerine getirdiğini ve konu ile ilgili kayıtları yasal süreçleri içerisinde muhafaza ettiğini,

 • Bulunduğu ülkenin ilgili yasalarıyla uyumlu mallar kabul ettiğini; herhangi bir hizmeti ya da işi yürütmek için çocuk işçi kullanmadığını; ilgili çevre düzenlemeleriyle uyumlu olduğunu ve çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir gelişimine dair bütün yasal hükümleri yerine getirdiğini,

 • Müşterini tanı ilkesinin gerektirdiği tedbirlere ilaveten şirketin ortaklık yapısında siyasi etki sahibi kişilerin (PEP) olması durumunda tarafınıza bilgi verileceğini,

 • Çocuk işçi ile ilgili politika ve prosedürleri yerine getirdiğimizi

 • Herhangi bir kar veya iş elde etmek için direkt olarak veya aracılar vasıtası ile yabancı bir devlet görevlisine veya özel sektör çalışanına kanunsuz bir kazanç yada rüşvet teklif etmediğini, vaat etmediğini veya vermediğini;

 • Tüzel varlık olması halinde müşteri/hak sahibi tüm hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, işçileri ve temsilcileri adına bu mevcut beyannameyi yaptığını ve bu beyanname kapsamındaki bütün aktiviteleri yürütmeyi üstleneceğini ve tedarikçilerinin, danışmanlarının, müşterilerinin ve diğer ortaklarının bu prensiplere uyacağını ve uyulmasını temin edeceğini ve bu beyandaki değişikliklerde Atasay KuyumculukSan.ve Tic.A.Ş. Rafineri’yi bilgilendireceğini

beyan eder.

 

Yukarıdaki beyanlarından herhangi birinin yanlış olduğunun ortaya çıkması durumunda, Müşteri/Hak Sahibi, Atasay KuyumculukSan.ve Tic.A.Ş. Rafineri’nin bunlardan doğacak direkt veya endirekt kayıp ve zararlarını ödeyeceğini ve sorumluluğun yalnızca kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

Yetkili İmza

İsim ve Unvanı:

Tarih:

Kaşe ve İmza:

EK 2

 

 

 

MÜŞTERİNİ TANIMA FORMU

Firma ismi:

:

 

Şirketin Türü

:

 

İş Başlangıç Tarihi

:

 

Vergi Dairesi ve Vergi Numarası

:

 

Yazışma Adresi

:

 

Kayıtlı Şirket Adresi (Yukarıdakinden Farklıysa)

:

 

Şirket Ortakların İsimleri, TC Kimlik/ Pasaport Numaraları, Adresleri

 

 

 

  

Telefon Numarası

:

 

Faks

:

 

E-Mail

:

 

Web adresi

:

 

Banka Hesabının Ayrıntıları

:

 

Rafinerinin İsmi, Damgası & Logosu

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 3

 

Atasay KuyumculukSan.ve Tic.A.Ş. İle Birlikte Müşteriler Adına İşlemleri Yürütmekle Yetkili Gerçek Kişi/Kişilere İlişkin Bilgiler

 

 

 

 

 

Pos.

 

 

 

İsim& Soyisim

 

 

 

T.C. Kimlik No/Pasaport No

 

 

 

Adres

 

 

 

E-mail

 

 

 

Telefon/ Cep Telefonu Numarası

 

 

 

İmza

Fotoğrafı da İçerecek Şekilde Pasaportun Kopyası

(*lütfen ek olarak teslim ediniz)

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetki Veren Kimlik / Adres Bilgileri

 

T.C. / Vergi Kimlik Numarası :

Adı Soyadı Unvanı :

Telefon Numarası :

Adresi :

Elektronik Posta Adresi :

 

 

 1. Firmanız nezdindeki şirket cari hesabımızla ilgili olarak işlem yapmaya yukarıda kimlik bilgileri bulunan kişi/kişiler yetkilendirilmiştir.

 2. Yukarıda yazılı bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu,

 3. Tarafımızdan yetkilendirilen yukarıda kimlik bilgileri yazılı gerçek ya da tüzel kişiliğin yaptığı işlemlerin firmamız veya kurumumuz adına yapılmış olduğunu,

 4. Yukarıda beyan edilen bilgilerde değişiklik olması halinde 1 (bir) iş günü içerisinde Atasay Kuyumculuk San.ve Tic.A.Ş. ’ne (ATASAY KUYUMCULUK) bilgi verileceğini,

 5. Yukarıda yetkilendirilen kişi veya kişilerin yaptıkları işlemler sonucunda şahsım/kurumumuz adına doğabilecek zarar, kayıp, vb. işlemlerden Atasay Kuyumculuk San.ve Tic.A.Ş.’ni sorumlu tutmayacağımı kabul ve taahhüt ederim.

 

Unvan (Kaşe-İmza)

 

 

 

 

 

 

 

EK 4

 

Atasay Kuyumculuk San.ve Tic.A.Ş. Dikkatine

 

tebligat@atasay.com

 

Kurumlar İçin Müşteri Tanıma Beyanı

 

 

 1. Genel Kara Para Aklamanın Önlenmesi politikaları, uygulamaları ve prosedürleri:

İşletmemiz/kurumumuz AML ile ilgili yerel ve uluslararası kanunlara göre kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele etmek için hazırlanmış yazılı politika ve prosedürleri açıkça belirlemiştir ve bu politikalar tüm şubelerimiz, bağlı şirketlerimiz ve operasyonlarımız için geçerlidir evet hayır

(Cevabınız evet ise lütfen Kara Para Aklama ve Terörizmin Finanse Edilmesi ile ilgili yazılı politikalarınızı ekleyiniz)

 

  Müşterinizi tanıma sistemi ve Altın Tedarik Zinciri durum tespit (Due Diligence)prosedürleri:

İşletmemiz/kurumumuz, ticari ilişkilerde bulunduğu müşterileri/tedarikçileri tanımaya yönelik bir müşteri tanıma sistemi ve müşteri Altın Tedarik Zinciri Durum Değerlendirilmesi (Due Diligence) prosedürleri ve bunlarla ilgili süreçler uygulamaktadır. (Cevabınnız evet lütfen Müşteri Kabul Politikanızı ekleyiniz) evet hayır

 

  İşletmemiz/kurumumuz bu konularda bağımsız denetçiler tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

(Cevabınız evet ise lütfen son yıla ait bağımsız denetim raporunu ekleyiniz) evet hayır

  Sorumlu altın prosedürleri

İşletmemiz/kurumumuz OECD / LBMA / DMCC / BIST Sorumlu Altın Tedarik Zinciri direktiflerini esas alan Altın Tedarik Zinciri politika ve prosedürler belirlemiştir. LBMA Sorumlu Altın Rehberliği

(Cevabınız evet ise lütfen Altın Tedarik Zinciri Politikası ile ilgili yazılı politikalarınızı ekleyiniz) evet hayır

  Şirketinizin/Kurumunuzun Sorumlu Altın Tedarik Zinciri ile sorumlu Uyum Görevlisi/Masak Sorumlusu var mıdır? Lütfen kimlik bilgilerini belirtiniz. İsim – Soyisim :

Görevi:

Telefon:

E-mail:

  Ekler

Ekte aşağıdaki belgelerin bir kopyası yer almaktadır:

Kara Para Aklamanın Önlenmesi / Terörün Finansmanı İle Mücadele politikamız ve prosedürlerimiz

Müşteri Kabul Politikamız

Son Yıla ait Bağımsız Denetim Raporumuz

Altın Tedarik Zincir Politikamız

 

  Ticari Bilgiler

Şirket Adı:

 

Adres:

 

E-mail /Web adresi

 

 

 

 

Burada verilen bilgilerin doğru olduğunu ve Atasay Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin veri tabanında kaydolmasını onayladığımızı beyan ediyoruz.

 

 

 

 

 

Adı/Ünvanı

 

 

İmza

 

Yer ve Tarih

 

 

Şirket Kaşesi

 

 

 

EK 5

MÜŞTERİ UYUM ANLAŞMASI FORMU

İsim / Şirket İsmi:

Adres:

 

E-Mail Adresi:

Telefon:

 

Atasay Kuyumculuk San.ve Tic.A.Ş. Sektörel başarısının ve uluslararası akreditasyonlarının ve ticari itibarının muhafazası amacıyla müşteri ilişkileriyle ilgili olarak bir takım etik kurallar tesis ederek Durum Değerlendirmesi ( Due Diligence ) prosedürleri yürürlüğe koymuştur.

 

Atasay Kuyumculuk San.ve Tic.A.Ş. altın ithalatı, altın ticareti ve altın rafinasyonu anlamında değerli metallerin tedarikiyle ilgili olarak katıldığı, işbirliği yaptığı ve geliştirdiği faaliyetlerde değerli metallerin meşru ve etik kaynaklardan geldiği, herhangi bir suç unsuru teşkil etmediği, silahlı çatışma veya insan hakları ihlalleri ile ilişkili olmadığı prensibini kabul eder.

 

Atasay Kuyumculuk San.ve Tic.A.Ş. sadece meşru ve yasalara uyan müşterilerle/tedarikçilerle iş yapar.

Atasay Kuyumculuk San.ve Tic.A.Ş. müşterileri tarafından Türkiye’ye ithal edilen değerli madenlerin hiçbir şekilde bir hükümet, politik parti, askeri kurumlar, suç şebekeleri, gayrimeşru silahlı gruplar veya özel güvenlik güçleri ile ilişkili olmadığını değerlendirir. Gerek madendeki işleyiş gerekse de nakliye safhasında nakliyeci firma ve madenin sahibi de değerli madenin hiçbir şekilde zulüm, işkence vb insanlık dışı uygulamalara yönelik iş gücü, çocuk işçiliğinin yanlış kullanımı, savaş suçları, insanlığa ve soykırıma yönelik suçlar kapsamındaki faaliyetlere bulaşmamış olduğunu kabul eder.

 

Müşteri Uyum Anketi ( Due Diligence ) formunda belirttiğiniz ve yukarıda ifade edilen hususlarda sizden doğrulamanız ve tüm gerekli bilgileri/dokümanları vermeniz istenecektir. Gerektiğinde Atasay Kuyumculuk San.ve Tic.A.Ş. tarafından bu yönde denetime de tabi olabileceksiniz.

Atasay Kuyumculuk San.ve Tic.A.Ş.nin Uyum (Compliance) prosedürleri, Altın Tedarik Zinciri Sorumluluğu Politikası ve Durum Değerlendirmesi (Due Diligence) işlemleri ile uyumlu olduğunuzu beyan ediyor musunuz? (Uygun olanı işaretleyin.)

_____ Evet, Atasay Kuyumculuk San.ve Tic.A.Ş. ile uyumluyuz.

_____ Hayır, Atasay Kuyumculuk San.ve Tic.A.Ş. ile uyumlu değiliz.

_____ Evet, Atasay Kuyumculuk San.ve Tic.A.Ş. nin belirttiği hususlardan muhafız.

Muafiyet Sebebi :

 

 

AÇIKLAMA

Atasay Kuyumculuk San.ve Tic.A.Ş. nin Altın tedarik Zinciri Sorumluluğu Politikası, Uyum (Compliance) kuralları ve Müşteri Tanıma Sistemi ve Durum Değerlendirmesi (Due Diligence) prosedürlerini okuduğumuzu ve anladığımızı beyan ederiz. Burada verilen tüm bilgilerin gerçek, doğru ve bilgimiz dahilinde olduğu, verilen dokümanların gerçek olduğu, Atasay Kuyumculuk San.ve Tic.A.Ş. politika ve kurallarını ihlal edici bir uygulama olmadığını beyan ederiz. Tüm Ticari işlemlerimizi resmi ve kayıtlı olarak ,kara para aklama vb. suç ortaklıklarından uzak ve yasalara uygun olarak yapacağımızı beyan ederiz.

Bu açıklama ve uyum hakkında yetkili kişilerin isteyeceği ilave belge ve dokümanları vermeyi taahhüt ederiz.

YETKİLİ İMZA:

İsim ve Unvan:

Tarih:

Kaşe ve İmza:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 6

ALTININ-GÜMÜŞÜN KAYNAĞI-MENŞEİ BİLGİ FORMU

 

 

Altının-Gümüşün Elde Ediliş Şekli

 

Altın ve/veya Gümüş Madenden mi Çıkarıldı

 

Altın ve/veya Gümüş Toplayıcılardan mı Alındı

 

Altın ve/veya Gümüş Rafineriden mi Alındı

 

Altın ve/veya Gümüş Bu İşin Ticaretini Yapan Kişi ve/veya Kurumlardan mı Alındı

 

 

 

Altının-Gümüşün Menşei

 

Altın ve/veya Gümüş Madenden Çıkarılmış İse Ülkesi:

 

Altın ve/veya Gümüşün Geldiği Ülke:

 

Aracı Firma Var İse Aracı Firmanın Ülkesi:

 

Çıkış Noktası Ülkesi:

 

 

Altının-Gümüşün Şekli

 

Hurda Altın, Hurda Gümüş (Eritilmemiş)

 

Hurda Altın, Hurda Gümüş (Eritilmiş-Takoz)

 

Toz Altın, Toz Gümüş

 

Granül Altın, Granül Gümüş

 

Yurtdışından Gelen Altın

 

Diğer (Lütfen Açıklayınız)

 

 

 

Firmamız ticaretini yaptığı altın ve/veya gümüşün menşeinin ağır ambargolu olan Suriye, İran, Sudan, Küba veya Kuzey Kore olmadığını, yukarıda verilen bilgilerin doğru ve tam olduğunu; ayrıca, gerektiğinde bu formda belirtilen bilgilerin ve/veya firmamız hakkındaki detayların uyum riski yönetimi kapsamında Atasay Kuyumculuk San.ve Tic.A.Ş. ile paylaşılması hususuna muvafakat ettiğimizi beyan ederiz Atasay Kuyumculuk San.ve Tic.A.Ş.’i tarafından yukarıda bahsi geçen 5 ağır ambargolu ülkeye ilişkin hiçbir işleme aracılık edilmeyeceği konusunda bilgilendirildim. Bu ülkeler ile gerçekleşebilecek ticari işlemleri ne kendi namımıza ne başkası adına Atasay Kuyumculuk San.ve Tic.A.Ş. aracılığı ile yapmayacağımızı bildiririz.

 

 

Yetkili İmza:

 

İsim/Soyisim:

 

Tarih:

 

Kaşe-İmza: